บุคลากร


นางฐิติมา ปัญญะสังข์

หัวหน้างานอนามัย

นางภารทิพย์ บุญพา

นางจิราภรณ์. ปะทักขินัง