บุคลากร


                                                      

                         นายสาโรจน์            จ้องสละ                     

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

             นายกฤช        ศุภบุญพิทักษ์กุล           

รองหัวหน้างงานโสตทัศนูปกรณ์

                นายประมวล          นาครินทร์                   

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

                  นางสาวพิมพ์ลภัส      ห่อไธสง                     

งานธุรการงานโสตทัศนูปกรณ์